ေအာင္ေျမေဘာ္ဒါေက်ာင္းအုပ္ ဦးေအးမင္း


      ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

   အမည္   ---------------------------------------- ဦးေအးမင္း
    ေမြးသကၠရာဇ္ ---------------------------------- ၂၅ - ၁၂ - ၁၉၆၀
    ပညာအရည္အခ်င္း ---------------------------- B.Sc (Chemistry)
    ဘြဲ႔ရႏွစ္  ------------------------------------------၁၉၈၁
    စာစသင္ေသာႏွစ္ -------------------------------၁၉၈၁
   သင္တန္းမွဴးအျဖစ္တာ၀န္ယူ
   ခဲ႔ေသာ စာသင္ခန္းမ်ား     ----------------------(၁) ခရာစာသင္ပြဲ (၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၈ထိ)
                                                                  (၂) ေ႐ႊသိပၸံ       ( ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၆ ထိ)
                                                                  (၃) ပိုင္ အဆင္႔ျမင္႔ေဘာ္ဒါႏွင္႕
                                                                      ဘာသာစံုသင္တန္းမ်ား(၁၉၉၅ - ၁၉၉၆)
                                                                  (၄)ေအာင္ အဆင္႔ျမင္႔ေဘာ္ဒါ ႏွင္႔ ဘာသာစံု
                                                                       သင္တန္းမ်ား(၁၉၉၇- ၂၀၀၂)
                                                                 (၅) ေအာင္ေျမအတန္းစံု အဆင္႕ျမင္႕ေဘာ္ဒါ
                                                                      (၂၀၀၃ မွ ယခုထိ)
ေနရပ္လိပ္စာ  ----------------------------------အမွတ္ ( ၁၀၅ )၊ နတ္စင္လမ္း ၊ဆန္းခ်ီရပ္ ၊ထား၀ယ္ၿမိဳ႕
ဖံုး နံပါတ္    -------------------------------------- 09 8740471 ။ 09 41004443
*************************************************************************************************